Beleidsplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan van de Stichting Bewoners Platform Gein
03-2022

1     Inleiding en tijdslimiet
De stichting BPG is een organisatie van en voor inwoners van de buurt/wijk Gein in Gaasperdam (Amsterdam Zuidoost). Het platform behartigt  de belangen van de inwoners en vertegenwoordigt de inwoners inzake allerhande kwesties -bij diverse organisaties- die in de buurt/wijk kunnen spelen.
De aandachtspunten van het BPG:
Afvalverwerking; toezicht houden op de afvalverwerking, inwoners enthousiasmeren om container adoptant te worden, contact met de gemeente en/of het Stadsdeel Zuidoost bij problemen. Tijdslimiet: helaas eeuwigdurend.
Gezondheidszorg: kennisoverdracht op het gebied van gezondheid, bewerkstelligen dat in elk deel van Gein een AED komt te hangen die 24/7 bereikbaar is. Inwoners enthousiasmeren om een reanimatietraining te volgen of een EHBO-diploma te halen, teneinde burgerhulpverlener te worden. Tijdslimiet: 2022
Bewaken en bevorderen van de natuur/het groen/het milieu in de buurt/wijk, de Gaasperzoom en het Gaasper(plas)park. Tijdslimiet; 2022-2025.
Veiligheid in de wijk: signaleren waar en wanneer er problemen zijn, overleg met o.a. de politie en andere instanties, bijvoorbeeld Streetcornerwork bij overlast door jongeren. Whats app groepen in het leven roepen (2022). Tijdslimiet; eeuwigdurend.
Armoede (bestrijding); contact met diverse hulporganisaties, o.a. Blije buren voor het uitdelen van voedselpakketten buiten de voedselbanken om en aandacht vragen voor het buurtkastje (buurthuis Gein) om daar voedingsmiddelen en/of toiletartikelen in te plaatsen voor minder bedeelden. Tijdslimiet: 2022-2025.
Kinderen-jongeren-speelvoorzieningen; inventariseren of er voldoende speelvoorzieningen zijn in de wijk, of de bestaande speelvoorzieningen nog werken en of de aanwezige trapveldjes nog in goede staat verkeren. Voor Gein 3 dienen nog twee bestaande trapveldjes afgemaakt/gerenoveerd te worden. Tijdslimiet: 2022-2024.
Wonen: wonen inwoners prettig in Gein? Om hierachter te komen dient een enquête gehouden te worden. Tijdslimiet; 2022-2023.
Ouderen-pensioenen. Signaleren welke problemen ouderen ervaren. Hoe pakt het nieuwe pensioenstelsel uit voor hen. Tijdslimiet: 2022-2026.
Energietransitie. Gaat Gein makkelijk van het gas af, wat zijn de mogelijkheden en wie gaat dat betalen? Tijdslimiet; 2022-2050.
Beleid. Vinger aan de pols houden wat betreft het beleid van de gemeente. Is alles haalbaar of wenselijk? Tijdslimiet; eeuwigdurend.


2    Missie en visie
Zie apart document: Missie, visie en strategie van het BPG

3    Doelstelling
Het platform probeert problemen zelf op te lossen of instanties in te schakelen die een bepaald probleem kunnen oplossen. Tevens kunnen bewoners het bestuur van het BP machtigen om hen te vertegenwoordigen in allerhande kwesties op diverse gebieden met verschillende instanties.

4    Strategie
Zie onder 1 Inleiding

5    Huidige situatie
Het BPG signaleert al problemen en probeert deze op te lossen, bij bijvoorbeeld de afvalverwerking. Het platform houdt de vinger aan de pols en overlegt met de gebiedsmakelaar en de Stadsdeelbestuurders waar nodig.
Er worden via ‘Blije buren’ voedselpakketten uitgedeeld en het buurtkastje wordt verzorgd (schoongemaakt en bijgevuld).
Natuur/groen/milieu; er is door actieve bewoners contact met het Stadsdeel/de gemeente over de overlast van bijvoorbeeld de festivals in het Gaasperpark. Nieuw is de intentie van de gemeente om windmolens te plaatsen dicht bij de woonwijk. De overlast is er voor de dieren en naar het zich laat aanzien ook voor mensen. Een actieve bewonersgroep buigt zich hierover.
Wonen: er is een tekort aan woningen. Verkamering zou een oplossing kunnen zijn, ware het niet dat dit overlast geeft voor omwonenden. Er is een tekort aan parkeerplaatsen (bij verkamering hebben alle 4 bewoners een auto). Bovendien zijn deze nieuwkomers niet erg geïnteresseerd in de wijk/de buurt.  
Veiligheid Sommige mensen ervaren een gevoel van onveiligheid in de buurt/wijk. Wij overleggen laagdrempelig met de politie en stadsdeel.
Wonen. Er is armoede, waardoor sommige bewoners de huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. Op sommige plaatsen is overlast door hangjongeren.
Ouderen-pensioen. Ouderen zijn aanvankelijk getroffen door het Corona virus, met als gevolg dat de ouderen die niet ziek zijn geworden, amper contact durven te onderhouden met hun medemens. Er is onzekerheid over de pensioenen. Het nieuwe pensioenstelsel gaat over een paar jaar in. Mogelijk ontvangen ouderen minder pensioen.
Energietransitie. Er is nog niets concreets. In 2050 moet Nederland energieneutraal zijn. In Amsterdam is dat in 2040 of zelfs eerder het geval. Veel mensen hebben zonnepanelen op hun dak laten plaatsen. Een aanzienlijk aantal mensen heeft geen geld voor verduurzaming. De Groene Hub timmert aan de weg met Groen Gas.


6    Activiteiten van de organisatie
Doorlopende werkzaamheden
Het BPG vergadert eenmaal per 6 weken. In de tijd tussen de vergaderingen signaleren wij problemen in de wijk en nemen desgewenst contact op met diverse instanties. Is er bijvoorbeeld overlast door rondzwervend afval, geluidsoverlast, overlast door hangjongeren, enz. dan melden wij dit bij MORA (Meldpunt Openbare Ruimte Amsterdam).
Concrete werkdoelen:
Bewoners enthousiasmeren om containeradoptant te worden
Het realiseren van AED’s in elk deel van Gein
Na Corona-tijd informatie avonden organiseren over de buurtAED en wellicht samen met de CliëntenRaad van GAZO informatie avonden organiseren over bepaalde ziekten.
Het renoveren van de twee trapveldjes in Gein 3. De bedoeling is om een voetbalkooi om de veldjes te laten plaatsen, opdat er geen overlast meer is van rondvliegende voetballen.
Bestaande speelveldjes; inventariseren en controleren op mankementen.
Een enquête maken die op de website van het BPG geplaatst kan worden (www.stadsdorpgein.nl). Tevens kan deze enquête in ons buurtblad de Gein Gazette geplaatst worden. Sommige bewoners hebben geen internet.
Amsterdam 2050, het ambitieuze gemeenteplan. Belangrijk voor Gein is de plaatsing van windmolens en woningbouw aan de zuidoever van de Gaasperplas. Tevens wil de gemeente woningen (hoogbouw) plaatsen bij het metrostation Gein (Gein 3). Hier geldt: vinger aan de pols houden en waar nodig optrekken met Windalarm en de vereniging Gein3Dorp.
Traject Gaasperplas ontwikkelingen. Kan alles gerealiseerd worden? Is hier geld voor?
Activiteiten voor de aankomende jaren:
Afvalverwerking kent zo zijn problemen. Wij houden vinger aan de pols en melden overlast op dit gebied of ondernemen waar mogelijk zelf actie.
Hoe pakt het nieuwe pensioenstelsel uit voor ouderen in Gein? Gaat men er financieel op achteruit en wat zijn hiervan de gevolgen? Mogelijk worden er in het buurthuis bijeenkomsten georganiseerd.
Energietransitie. Waar heel Europa aan het gas gaat, moet Nederland van het gas af. De Groene Hub heeft een mooi plan ontwikkeld voor groen gas. Menselijke uitwerpselen en groente- en fruitafval wordt in een verwerker gestopt en ‘bereidt’ waardoor dit ‘gas’ het aardgas kan vervangen voor een deel. BPG ondersteunt dit initiatief; het is namelijk het traject dat financieel gezien het voordeligst is voor de inwoners van Gein. Bij een warmtenet zijn inwoners afhankelijk van de gemeente, die op haar beurt de prijs op kan drijven. Een warmtepomp kost € 12.000,00 tot 14.000,00 en voor een reparatie hieraan mag je zomaar € 1200,00 neertellen. Een warmtepomp gaat hooguit 15 jaar mee. Bij Groen Gas blijf je je CV-ketel houden en moet je een hybridepomp aanschaffen. Ook de mogelijkheid van waterstof is een optie voor duurzaamheid.
Mochten de voetbalveldjes niet gerealiseerd kunnen worden, dan blijft dit onderwerp staan de komende jaren. Een voetbal kooi is erg prijzig (€ 60.000,= tot € 80.000,=) om maar niet te spreken over een Johan Cruijffcourt, dat € 120.000,= kost en aan allerlei voorwaarden moet voldoen.
Alle zaken die nu nog niet spelen, maar in de toekomst op ons pad komen, zoals de uitgave van een buurtblad (de Gein Gazette) als wij hier mogelijkheden en middelen voor hebben. Begin 2022 is door de gemeente besloten om buurtbudgetten ter beschikking te stellen. Gein krijgt € 91.000,= .Hiervan willen wij ons buurtblad verwezenlijken.

Organisatie
Naam: Stichting Buurt en Bewoners Platform Gein
Wewbsite: https://www.stadsdorpgein.nl
E-mail adres: bewonersplatformgein@gmail.com
bewonersplatform@stadsdorpgein.nl
Fysiek adres: Cornelis Aarnoutsstraat 127, 1106 ZE Amsterdam
KVK nummer: 85747254
ANBI-status: wordt aangevraagd 31-05-2022
Bestuursleden:
Astrid Roijen,          voorzitter en secretaris
Jan Immerman,       penningmeester
Gery Kraaijkamp,    algemeen bestuurslid
William Clappers     algemeen bestuurslid
Het bestuur ontvangt geen geldelijke beloning, uitsluitend een kleine vergoeding voor de werkzaamheden, bijvoorbeeld reiskostenvergoeding en printkosten.

Het werven van gelden:
De stichting gaat donateurs werven
Gelden kunnen ook worden verkregen via legaten
Voor bepaalde projecten kan subsidie worden aangevraagd, bijvoorbeeld de aanschaf van AED’s in de hele wijk en voor festiviteiten.
Geld dat wij ontvangen (donaties) wordt besteed aan de buurt.