Zaaknummer: 36469DE

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING betreft: Stichting Buurt en Bewoners Platform Gein

Heden, tien maart tweeduizend tweeëntwintig, verschijnen voor mij, mr. Jan Hens Derkman, notaris te Abcoude, gemeente De Ronde Venen:

 1. mevrouw Astrid Frederica Roiien, enzovoorts, hierna te noemen: "de Oprichter 1";
 2. de heer Johannes Bernardus Immerman, enzovoorts, hierna te noemen: - "de Oprichter 2";
 3. de heer Wilhelmus Theodorus Gerardus Clgp.pgr_g, enzovoorts, hierna te noemen: "de Oprichter 3"; en
 4. mevrouw Geertruida Elviera Kraaiikamp, enzovoorts, hierna te noemen: "de Oprichter 4".

De comparanten verklaren bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:
STATUTEN NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Buurt en Bewoners Platform Gein, afgekort als BPG.
 2. De stichting is gevestigd te Amsterdam.
 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL
Artikel 2.
De stichting heeft ten doel:

 • Het helpen scheppen en in standhouden van zodanige omstandigheden en voorzieningen in het Stadsdeel Amsterdam zuidoost, te weten de wijk Gein, hierna te noemen de wijk Gein, dat daardoor de belangen van alle wijkbewoners (direct of indirect), zowel individueel als in groepsverband, in de meest ruime zin, zo goed mogelijk worden behartigd. Hieronder vallen onder meer buurtschouwen, schoonmaakacties, adopteren van een afvalcontainer, bekendheid geven aan de AED's, de herderstaak in de Gaasperzoom, alsmede het zich sterk maken dat de toegang tot Gaasper(plas)[park en omgeving en de Gaasperzoom welke gebieden van bijzonder belang zijn voor de inwoners van Gein, gehandhaafd blijft.
 • Het bevorderen van invloed van wijkbewoners op het beleid van die instanties en organisaties, die beslissingen nemen met betrekking tot de leefbaarheid in de wijk.
 • Het bevorderen van inspraak en deelname van wijkbewoners bij het verwezenlijken van de doelstelling
 • Het ontplooien van maatschappelijke en buurtgerichte initiatieven in de wijk Gein te Amsterdam zuidoost.
 • De veiligheid in de wijk bewaken, alsmede de energietransitie bevorderen.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

 • Het voeren van overleg met de overheid en de gemeente Amsterdam (de gebiedsmakelaar is het eerste aanspreekpunt voor het BPG), en andere publieke organen en met diverse private instellingen
 • Het bevorderen van samenspraak en samenwerking van groepen en personen, die in de wijk wonen en werken.
 • Het behartigen van de belangen van de inwoners van Gein; het bestuur van het Bewoners Platform Gein vertegenwoordigt alle inwoners van Gein. Bewoners (direct belanghebbenden in een kwestie) van Gein kunnen het bestuur van de stichting machtigen om hen te vertegenwoordigen in allerlei kwesties met diverse instanties, bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam/het Stadsdeel Zuidoost, de overheid, politiek, tevens inzake juridische belangen, enzovoort. De stichting wordt mede-belanghebbende.
 • Het behartigen in de wijk Gein en haar directe omgeving van algemeen, maatschappelijk, sociale, economische en culturele belangen, in het bijzonder het bevorderen en bewaken van de staat van infrastructuur en speelvoorzieningen, alsmede verkeersveiligheid, sociale structuur en sociale veiligheid.
 • Het verstrekken van informatie aan de bewoners van de wijk Gein middels de website www.stadsdorpgein.nl en via de nieuwsbrief, die o.a. op de website verschijnt. In de toekomst wil de Stichting BPG een buurtblad uitgeven, de Gein Gazette, zodra de mogelijkheden en middelen aanwezig zijn.
 • Het bevorderen en versterken van de natuurwaarden en de biodiversiteit in het NNN (Natuur Netwerk Nederland) en de Hoofd Groen Structuur (HGS) van Stadsdeel Zuidoost en het bevorderen en bewaken van groenvoorzieningen in Gein en haar directe omgeving, ook bij sloten, wandelpaden, parken en plantsoenen in de ruimste zin van het woord.
 • Het aanmerken van het belang voor de volksgezondheid van de AED's in de wijk. Het stimuleren van bewoners om een reanimatietraining of EHBO cursus te volgen en zich aan te melden bij HartslagNu of de Nederlandse Hartstichting als burgerhulpverlener. Het streven is om in elk deel van Gein een AED te realiseren die 24/7 toegankelijk is.
 • Het doen ontstaan van thematische werkgroepen/commissies en het stimuleren en ondersteunen van reeds bestaande projecten en werkgroepen, die activiteiten ontwikkelen ten behoeve van de wijk en/ofhet Stadsdeel Zuidoost.
 • Het bestuur staat open voor de noden van de inwoners van Gein en wil een mooi en prettig leefbaar woonklimaat scheppen.


alle andere middelen die bevorderlijk kunnen zijn voor de doelstelling.
GELDMIDDELEN
Artikel 3.

 1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
  1. subsidies, donaties en sponsorgelden;
  2. verkrijgingen/ontvangsten krachtens legaat of erfstelling;
  3. vergoedingen/verkrijgingen voor door de stichting verrichte prestaties;
  4. alle andere verkrij gingen en baten.
 2. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als een instelling van algemeen nut als bedoeld in artikel 6:33 eerste lid, onderdeel b van de wet IB 2001 dan wel de daarvoor te eniger tijd in de plaats gestelde regeling en streeft ernaar als zodanig te worden aangemerkt door de in de wet IB bedoelde inspecteur. Het uitkeringsbeleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 32 lid 1 sub3 van de Successiewet 1956 juncto artikel 6.33 sub b van de Wet inkomstenbelasting 2001.
 4. De stichting houdt niet een groter vermogen aan dan naar het oordeel van het bestuur redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
 5. Geen natuurlijke persoon of rechtspersoon (anders dan de stichting zelf) kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.


BESTUUR
Artikel 4.

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door het bestuur. Het bestuur vult zich aan door coôptatie.
 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Eén persoon kan meerdere functies binnen het bestuur tegelijk vervullen.
  Het bestuur van de stichting benoemt een continuïteitscommissie. De leden van de continuïteitscommissie kunnen geen lid van het bestuur zijn.
 3. Alleen natuurlijke personen zijn benoembaar tot bestuurslid.
 4. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaren en kunnen aansluitend maximaal viermaal voor een periode van drie jaren worden herbenoemd. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar, waarbij een herbenoeming voor een vijfde termijn slechts kan geschieden bij besluit genomen met unanieme stemmen.
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  1. door zijn/haar aftreden volgens het rooster van aftreden;
  2. op zijn/haar eigen verzoek door schriftelijk bedanken;
  3. door zijn/haar faillissement of zijn/haar surséance van betaling of indien de schuldsaneringsregeling op hem/haar van toepassing wordt;
  4. door zijn/haar ondercuratelestelling;
  5. door zijn/haar overlijden;
  6. door zijn/haar ontslag verleend door het bestuur. Een bestuursbesluit tot ontslag van een bestuurslid wordt genomen door de overige in functie zijnde bestuursleden met algemene stemmen.
  7. door zijn/haar ontslag door de rechtbank op grond van het bepaalde bij de wet.
 6. Mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enig overblijvende bestuurslid, niettemin een bevoegd bestuur, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature of vacatures.
  Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. Van belet van een bestuurslid is sprake wanneer gedurende een periode van zestig dagen geen communicatie heeft kunnen plaatsvinden tussen de stichting en de betreffende bestuurder.
 7. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.
 8. Het bestuur draagt er zorg voor dat de stichting steeds beschikt over een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.
 9. Het bestuur draagt er voorts zorg voor dat de kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting.


BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
Artikel 5

 1. Vergaderingen zullen worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt doch tenminste tweemaal per jaar, of zo dikwijls als het bestuur nodig acht. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 2. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of een ander bestuurslid zulks gewenst acht. De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk tenminste zeven dagen van tevoren de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend- onder vermelding van de plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een jaarvergadering gehouden. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
  1. de vaststelling van de notulen van de vorige jaarvergadering;
  2. het jaarverslag van het bestuur;
  3. het financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
  4. goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting;
  5. de vaststelling van de begroting;
  6. de (her-)benoeming van eventuele (volgens het rooster) aftredende bestuursleden;
  7. de herbenoeming van de leden van de continuïteitscommissie.
 3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid I van dit artikel bepaalde - door de voorzitter ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
 4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 5. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen in een bestuursvergadering slechts geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan getekend door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering.
 8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per e-mail of per moderne communicatiemiddelen, zoals beeldtelefoon, whatsapp, facetime, teams en zoom hun mening te uiten. Dit geldt niet voor de in artikel 9 van deze statuten vermelde besluiten.
  De bescheiden waaruit van een zodanig besluit blijkt worden bij de notulen gevoegd.
 10. Ieder bestuurslid heeft het recht op het uitbrengen van één (1) stem.
  Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven komen alle bestuursbesluiten tot stand met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de desbetreffende vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigde aanwezigen dit voor de stemming verlangt.
  Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Zij tellen wel mee ter bepaling van enig quorum.
 13. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. Bij stakende stemming is het betreffende voorstel verworpen.

BESTUURSBEVOEGDHEID
Artikel 6

 1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten, is het bestuur belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, mits in alle gevallen op grond van een met algemene stemmen genomen bestuursbesluit in een vergadering, waarin alle in functie zijnde aanwezig of vertegenwoordigd zijn zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
 3. Het bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de stichting en van alle bestuursleden en de mutaties daarin in het handelsregister.

COMMISSIES/WERKGROEPEN
Artikel 7
Het bestuur is bevoegd één of meer commissies/werkgroepen in te stellen, waarvan de leden door het bestuur van de stichting worden benoemd en ontslagen. De taken en bevoegdheden van deze commissies/werkgroepen zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.
ADVIESRAAD
Artikel 8
Het bestuur kan een Raad van Advies instellen en benoemen, die alsdan in ieder geval tot taak zal hebben het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.
DIRECTEUR/DIRECTIE
Artikel 9

 1. Het bestuur kan een directeur en/of een directie benoemen en deze belasten met de dagelijkse gang van zaken van de stichting.
 2. Indien een directeur en/of directie is benoemd kan deze door het bestuur met inachtneming van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen.
 3. De directeur en/of directie heeft toegang tot de vergaderingen van het bestuur en heeft een adviserende stem. De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk regelement worden vastgesteld.

ADVISEUR< br /> Artikel 10
Het bestuur kan een deskundige op bepaald gebied benoemen tot adviseur van de stichting. De adviseur ontvangt de agenda, notulen, actiepunten- en besluitenlijst van de vergaderingen en kan de vergaderingen bijwonen. De adviseur kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur van de stichting.
VERTEGENWOORDIGING / TEGENSTRIJDIG BELANG
Artikel 1 1
De stichting wordt vertegenwoordigd door:

 1. het bestuur; of
 2. twee gezamenlijk handelende bestuursleden;
 3. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting voor zover de wet niet anders bepaalt. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur kan een bestuurslid en/of een derde machtiging verlenen om de stichting binnen de in de volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.
 4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. In het geval alle bestuurder(s) een tegenstrijdig belang hebben, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur zal dan de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk moeten vastleggen.

BOEKJAAR JAARSTUKKEN EN BEWAARPLICHT
Artikel 12

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend drieëntwintig.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks v66r één juli de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen.
 4. Het bestuur is bevoegd een registeraccountant of accountant administratieconsulent te benoemen teneinde de balans en de staat van baten en lasten te controleren.
 5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

STATUTENWIJZIGNG EN ONTBNDING
Artikel 13

 1. Het bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen, alsmede om de stichting te ontbinden. Besluiten hiertoe moeten worden genomen met tenminste twee derde meerderheid van de stemmen in een vergadering waarin tenminste alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
 2. Statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid is afzonderlijk bevoegd zodanige akte te doen verlijden. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
 3. Na ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Ter vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting treden de bestuurders als zodanig op. De vereffenaars dragen zorg voor inschrijving van de ontbinding van de stichting bij het handelsregister.
 4. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden stichting resteert, zal worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de stichting.
 5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening door degene die hiertoe door het bestuur als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN
Artikel 14

 1. Het bestuur van de stichting kan huishoudelijke reglementen vaststellen. Een huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.
 2. Het bestuur is te allen tijde bevoegd om een reglement te wijzigen overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 13.
 3. Het bestuur stelt een geschillenregeling (klachtenreglement) samen en voegt deze bij het huishoudelijk reglement.

SLOTBEPALNGEN
Artikel 15
In alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen van de stichting voorzien, beslist het bestuur.
Tenslotte verklaren de verschijnende personen dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:

 • de Oprichter 1, als voorzitter en secretaris;
 • de Oprichter 2, als penningmeester;
 • de Oprichter 3, als bestuurslid; en
 • de Oprichter 4, als bestuurslid.

De verschijnende personen zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Abcoude, gemeente De Ronde Venen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting daarop aan de verschijnende personen, hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende personen en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening) UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: door mij, mr. Jan Hens Derkman,
notaris te Abcoude,
gemeente De Ronde Venen